Ďakujem za návštevu, verím, že si vyberiete z mojej ponuky jedinečných svietidiel.

.

.

Verejná FB skupina. Predám-kúpim-darujem svietidlá.
Ponuku svietidiel môže zverejniť
každý záujemca v zmysle
pravidiel skupiny.

.

 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z tejto vyhľadávacej web stránky a odporučte nás Vašim známym a priateľom. Ďakujeme
 • Pridané: 12.02.2021

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len "OÚ").

Prevádzkovateľ:
Marian Jelínek
Prevádzka: Vyhľadávací web pre svietidlá a lampy: www.svietidla-lampy.sk

Dodržiavanie zákonných a etických pravidiel je pre našu spoločnosť prioritné, preto ochranu
vašich OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok:

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.svietidla-lampy.sk poskytujete súhlas vážny
a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho)
vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov,
a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra
2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).
 

2. ÚČEL SPRACÚVANIA
Ak ste nám poskytli Vaše OÚ, budú použité na nasledovné účely:
2.1 E-SHOP – k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, prípadne
výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi
predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom objednávkového systému
www.svietidla-lampy.sk medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

Pre vybavenie objednávky ste nám poskytli nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresu, e-mail,
telefónne číslo, dodaciu adresu a vaše platobné údaje
. E–mail a telefonický kontakt slúžia aj ako
komunikačný prostriedok.
- Na váš e-mail bude zaslané potvrdenie objednávky a zároveň môžete sledovať aj stav vašej objednávky.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA). Spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo
na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho)
(bod. 2. 1) t. j. ide o zmluvnú požiadavku.

2.2  MARKETING –na marketingové účely, ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi a to odkliknutím opt in.
- Pod marketingovými účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters,
informácie o produktoch a novinkách.
- Ak si neželáte dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlásite v odpovedi na e-mail a dopíšte slovo:
"Nesúhlasím".
- Prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6/1/a  GDPR a ZÁKONA).

3. REGISTRÁCIA
- Kupujúci NEMÁ možnosť sa na stránke www.lampy-eshop.sk registrovať, t.j. založiť si zákaznícke konto.
- Kupujúcemu je umožnené nakupovať aj bez registrácie (pri osobnej, telefonickej,
e-mailovej)
objednávke a platbe v hotovosti alebo platobným terminálom.

4. TRETIE STRANY
-
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania objednávky a plnenia
kúpnej zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom (Remax, DHL),
bankám a podobne.
- OÚ kupujúceho sú spracovávané len za účelom plnenia kúpnej zmluvy a na nevyhnutný čas (bližšie
uvedené v ods. 6. Doba spracúvania).

5. OSOBY MLADŠIE AKO  AKO  16 ROKOV
- Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na
základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku.
- Prevádzkovateľ prehlasuje, že v zmysle GDPR tento e-shop nie je určený na nákup osobám
mladších ako 16 rokov.

6. DOBA SPRACÚVANIA
- V zmysle zákona o účtovníctve a archivácii sme povinní archivovať faktúry, daňové doklady 10 rokov.

- Kupujúci súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov odo dňa udelenia súhlasu v zmysle
týchto podmienok až po dobu  10 rokov pri splnení účelu plnenia kúpnej zmluvy ods. 2.1. (fakturácia).
- Kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov odo dňa udelenia súhlasu v zmysle týchto
podmienok až po dobu 2,5 roka pri splnení účelu marketingových aktivít ods. 2.2.
- Po uplynutí lehoty 2,5 roka vymažeme vaše OU automaticky z elektronickej databázy nášho e-shopu.

7. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie mimo EÚ.

8. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE
- Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe.
- Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie.
- Profilovaním pre vás segmentujeme ponuku/y, ktoré vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie.
V prípade profilovania využívame systémy Facebook a Google Analytics.

- Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.
- V Google Anylytics sme anonymizovali  IP adresu kupujúceho.

9.  IP ADRESA
- IP adresa je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.
- IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej
osoby.
- IP adresa sa stáva osobným údajom, ak:
- IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne
s inou identifikáciou (meno, e-mail…).
- statické IP adresy využívané fyzickými osobami/jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.
- dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb
bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné
údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

10.  BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV
- Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure
Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi.
Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými
technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu
údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

- V prípade, ak ste registrovaný na našej stránke www.svietidla-eshop.sk, prístup k vášmu kontu
máte iba vy, preto dbajte,  aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne.
- Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

11. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (kupujúceho)
- Kupujúci má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na
prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k
informáciám.

 • Právo na opravu.

Kupujúci má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré
sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 • Právo na výmaz.

Kupujúci má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa ho týkajú.
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý
z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas
  je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
  spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho
  marketingu vrátane profilovania,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo
  medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti a dotknutá osoba má
  menej ako 16 rokov

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané
bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady
na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej
osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 • Právo na prenosnosť údajov.

Kupujúci má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom,
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu
prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

-          sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe
súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

-          spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 • Právo namietať

Kupujúci má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu
vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom.
Prevádzkovateľ  je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej
komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od
akýchkoľvek iných informácií.
Kupujúci svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím
technických špecifikácií.

 • Odvolanie súhlasu

Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase
pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnosti informovaný.
Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

 • Právo na prístup k informáciám.

Kupujúci  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa ho
týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, kupujúci má právo získať prístup k týmto OÚ
a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ
  nespracováva osobitnú kategóriu OÚ.
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ
  poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,
  ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie
  alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. V týchto
  prípadoch poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe,
  akoaj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre kupujúceho.

- Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia
tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme
informovať.

- Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré kupujúci požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný
poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ
kupujúceho takým spôsobom, akým požiadal alebo spôsobom podľa jeho požiadavky.

- Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kupujúceho verifikovať a zistiť, či ide o konkrétneho kupujúceho.
Verifikácia spočíva v poskytnutí dodatočných informácií, napr. prostredníctvom kontrolných otázok.
Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva za účelom
ochrany osobných údajov.

Právo podať návrh na začatie konania kupujúcim.
- Kupujúci môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý
na svojich právach. Návrh musí obsahovať: kto ho podáva, proti komu návrh smeruje, s predmetom
návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

- Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12,
820 02 Bratislava
.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane
predĺžiť.

12. COOKIES
12.1 - V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na
možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie
využívania cookies nevyhovuje.
- Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné
technológie (ďalej len „cookies“).

12.2 Čo sú cookies?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri
návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia
s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka
pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú,
platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto
informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich
vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

12.3 Na stránke www.svietidla-lampy.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies.
Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookies
  Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú
  používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby.
  Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným
  oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto
  cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies
  zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.
 • Prevádzkové  súbory cookies
  Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate
  naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej
  stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na
  analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu.
  Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.
 • Súbory cookies tretích strán:

- Na stránkach www.svietidla-lampy.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok.
Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú
kontrole www.svietidla-lampy. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj
na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google)
alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za
následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán.
- Prevádzkovateľ  nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak
chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia
a zásady používania súborov cookie týchto služieb. Ďakujeme za pochopenie.

12.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?
- Cookies, ktoré sa na www.svietidla-lampy používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom
prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie
cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa
majú cookies poslať do vášho zariadenia.
- Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia
na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom
zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
- Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak viete, kde
sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

13. MÁTE OTÁZKY?
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov,
nás môžete kontaktovať, radi vám vaše otázky zodpovieme.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Marian Jelínek
Zodpovedná osoba: Marian Jelínek

Mobil počas prevádzky: 0905 235 828
E-mail: eshop@elmont.sk.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
-
Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018,
- Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto informácie zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ
v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

História zmien dokumentu Informácie o spracovaní osobných údajov.
Verzia 01 z 27.11.2020


V Bratislave dňa 27.11.2020                                          Marian Jelínek, prevádzkovateľ

- VZOROVÝ formulár (*doc) Žiadosti o poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov

  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  pridať komentár
   
  Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Pokračovaním na web stránku vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies v súlade s nastavením prehliadača. Viac informácií nájdete tu.
  Súhlasím